”Vem är du på Instagram?”

En kvalitativ intervjustudie om två generationers användning och identitet på Instagram

thumbnail of 1032

Abstract
Program: Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskap
Nivå: Grundnivå
Termin/år: HT 2017
Handledare: Marie Grusell
Kursansvarig: Malin Sveningson
Antal Ord: 20 700 ord
Sidantal: 65 sidor
Nyckelord: Medialisering, Uppmärksamhetssamhället, Instagram, Identitet,
Användarmönster, Generation Z & Y, Livsstil, Online/Offline
Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur två olika generationer använder Instagram och vad det kan ha för betydelse för deras identitet.
Teori: Studiens referensram tar avstamp i Uses and Gratifications teorin och teorier om identitet.
Metod: En kvalitativ metod innehållande tio samtals-intervjuer.
Material: Tio inspelade och transkriberade intervjuer. Fem intervjuer representeras av respondenter från generation Z och fem från generation Y. Därtill innefattar studien två bilagor, en begreppslista och en intervjuguide.
Resultat: Aktuell studie fastslår att det finns såväl likheter som skillnader när det kommer till hur personer i generation Z och Y använder Instagram. För generation Z handlar mycket om bekräftelse och att visa upp en viss image där kläder och stil är centrala delar.
Därtill anser stora delar av generation Z att Instagram är en bra plattform för att träffa folk och delge bilder på sig själva. Generation Y använder istället Instagram för att söka inspiration samt för att upprätthålla sociala kontakter. Att delge roliga och speciella händelser står i fokus. Studien har konstaterat att det finns mönster som är mer framträdande och påtagliga beroende på generationstillhörighet. Det har dock funnits avvikande mönster inom såväl generation Z som Y vilket befäster att hur personer påverkas och identifierar sig via Instagram är personligt. Motivering, involvering och aktivitet är avgörande delar i hur och på vilket sätt individer använder plattformen. Därtill anses individers livsstil vara avgörande för både hur Instgram används samt vilken betydelse plattformen har för personers identiteter.

Florén, Frida, Lawenius, Stina
MKV, Examensarbete , ht17
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.