ALL REKLAM ÄR RIKTAD REKLAM

En kvalitativ studie om företags tankar om riktad reklam ur ett integritetsperspektiv

thumbnail of 1033

ABSTRACT
Uppsats/Examensarbete: 15 hp
Program och/eller kurs: Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap
Nivå: Grundnivå
Termin/år: HT2017
Handledare: Marie Grusell
Kursansvarig: Malin Sveningsson
Sidantal: 49
Antal ord: 19 277
Nyckelord:
Riktad reklam, personalisering, integritet, riktad
marknadsföring, digitalisering, reklam
Syfte: Syftet med studien är att undersöka företags förhållningssätt till riktad reklam och personlig integritet.
Teori: Det teoretiska ramverket innehåller teorier och tidigare forskning om riktad reklam, personalisering och integritet.
Metod: Kvalitativa forskningsintervjuer.
Material: Fem stycken kvalitativa forskningsintervjuer med marknadschefer eller liknande på företag inom detaljhandeln
Resultat: Studiens resultat visar att informanterna har en samsyn på vad riktad reklam är, samt vad dess för- och nackdelar är. Två idealtyper har identifierats; de som enbart använder digitala medier i sina reklaminsatser och de som kombinerar digitala och traditionella medier. Med utgångspunkt i idealtyperna skiljer sig informanternas syn på var den riktade reklamen förekommer samt hur de själva använder sig av den.
Ingen av informanterna riktar dock reklamen snävare än till vissa segment. Gällande den personliga integriteten är det ingen av informanterna som kan se att deras egna reklaminsatser kan vara integritetskränkande, däremot kan de se att andra aktörer möjligen missköter informationen de har om sina kunder. Personlig integritet är viktigt för informanterna, men något av en icke-fråga när det kommer till deras eget arbete. Detta då de anser att de inte har någon känslig information om sina kunder.

Ida Törnqvist
MKV, Examensarbete , ht17
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.