Ursäkta, är detta tjejernas omklädningsrum?

En kvantitativ studie om könsfördelning mellan kvinnliga och manliga idrottare i sportsidornas rapportering med fokus på den internationella kvinnodagen 2016 och 2017

thumbnail of 1034

Abstract
Uppsats/Examensarbete:
15 hp
Program och/eller kurs:
Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap
Nivå:
Grundnivå
Termin/år:
HT-17
Handledare:
Annika Bergström
Kursansvarig:
Malin Sveningsson
Sidantal:
35 sidor
Antal ord:
15 092 ord
Nyckelord: Könsfördelning, nyhetsvärdering, Sandra Harding, genuskontraktet, internationell kvinnodagen, sportrapportering
Syfte: Denna uppsats handlar om att undersöka och studera könsfördelningen inom svensk dagspress i Sverige år 2016 och 2017. Studien är inriktad mot sport och idrottsutövare, därav kommer den endast studera sportsidorna och resterande inom tidningarna utelämnas. Ett samhällsproblem vi står inför idag är synen på könsfördelningen, vilken inte bara är otillräcklig inom flera avseenden gällande sporten och dess bevakning utan också bristfällig. Studien tar avstamp i ett urval av tidningar inom svensk dagspress 2016 och 2017, med avgränsning av datumen 8:e respektive 15:e mars och deras sportsidor.
Teori: Nyhetsvärdering, Sandra Hardings genusteori, Genuskontraktet
Metod: Kvantitativ innehållsanalys
Material: 445st sportartiklar
Resultat: Vad mitt resultat visar är en bekräftelse på vad tidigare forskning beskrivit. Inom de flesta tidningar läggs störst vikt på några få framträdande idrotter som fotboll och ishockey. Vad dessa sporter har gemensamt är att de är dominerade av manliga idrottare.
Vad som styr sportrapporteringen och nyhetsvärderingen är de oväntade händelser som det rapporteras om. Störst vikt eller inverkan av detta får de kvinnliga sportartiklarna.
Artiklar angående internationella kvinnodagen återfanns sällan inom sportrapporteringen
Vad som går att se över åren är att 2017 har det blivit populärare att betona denna dag mer explicit än föregående år.

Jesper Medin
MKV, Examensarbete , ht17
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.