THE CONOR MCGREGOR AGE

Kampsportatleters Identitetsskapande Över Twitter

thumbnail of 1035

Abstract
Uppsats/Examensarbete:
15 HP
Program och/eller kurs:
Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap
Nivå:
Grundnivå
Termin/år:
HT 2017
Handledare:
Orla Vigsö
Kursansvarig:
Malin Sveningsson
Sidantal:
85
Antal ord:
12 790
Nyckelord:
Identitetsskapande, Dramaturgi, Goffman, Makt, Kampsport, UFC, MMA, Conor McGregor
Syfte:
Syftet är att undersöka hur identitetsskapande och självrepresentation över Twitter kan driva karriären framåt för en kampsportsatlet.
Teori:
Ett teoretiskt ramverk bestående av forskning inom identitet, självrepresentation, dramaturgi, medialisering, makt och kändiskultur
Metod:
Metoden består av en kvalitativ och en kvantitativ metod. Den kvalitativa metoden har undersökt studieobjektets kommunikation över Twitter för att besvara hur McGregor skapar och förstärker sin identitet. Den kvantitativa metoden undersöker följande variabler: antalet Twitter inlägg, antalet Twitter inlägg med bilder/video, Twitter inlägg med länkar, Twitter inlägg med interaktioner och Twitter inlägg med Re-Tweets under perioden 2016-01-01 till 2017-07-31.
Material:
Forskningsobjektets Twitter konto.
Resultat:
I studien framkom det att studieobjektet använder kommunikation över Twitter i främst tre syften – för att avskräcka sina motståndare och fånga publikens intresse, för att utmana sin arbetsgivare samt för att bygga sitt varumärke.

Robert Mike Varga
MKV, Examensarbete , ht17
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.