Riktad reklam eller riktigt riktad reklam?

En kvalitativ studie av två generationers inställning till riktad reklam utifrån ett gratifikationsperspektiv.

Syfte: Studiens syfte har formulerats som ​att skildra och förklara inställningar till riktad reklam på Instagram, bland respondenter tillhörande generation Y respektive Z, utifrån ett gratifikationsperspektiv.

Teori: Studiens teoretiska ramverk utgörs huvudsakligen av ​Uses and gratifications theory​ samt tidigare forskning om inställning till reklam och strategiska förhållningssätt inom reklam.

Metod: Kvalitativ metod genom samtalsintervjuer.

Material: Intervjuer med åtta respondenter födda mellan år 1981-2000 med aktiva konton på Instagram.

Resultat: Sammanfattningsvis visade studien på att respondenter tillhörande olika generationer angav olika motiv till användning av Instagram. Dessa skillnader föreslås visa tendenser på att respondenterna, mot bakgrund av generationstillhörighet, uppfattar riktad reklam på olika sätt. Respondenter som tillhör generation Z lyfte fram en misstro och skepsis till riktad reklam, medan respondenter tillhörande generation Y betonade annonsörernas etiska avväganden och visade på stor förståelse för den kommersiella aspekten av riktad reklam. Att få tips om produkter och tjänster tillräknas reklamens positiva aspekter. Vad gäller reklamens egenskaper värderade respondenterna reklamannonser som är tydliga och kärnfulla över annonser över annonser som de upplever sticker ut, något som kan upplevas störa användarupplevelsen.

Joel Bäck Eneroth och Erik Stenman
MKV, Examensarbete , vt19
1092
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.