Röster om reklam

- samtalsintervjuer med människor om TV-reklam

Abstract Titel: Röster om reklam – samtalsintervjuer med människor om TV-reklam Författare: Charlotta Bengtsson och Heléne Riihonen Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap, fördjupningskurs Termin: Vt 2001 Syfte: Syftet med vår undersökning är att undersöka hur människor förhåller sig till TV-reklam och varför. Metod och material: Sju samtalsintervjuer som bygger på en halvstrukturerad intervjuform Huvudresultat: Alla har ett förhållande till TV-reklam. De har alla accepterat dess existens i vårt samhälle. Alla tar till sig det som passar dem själva. Vi måste sluta att se på TV-reklam som en enhetlig massa. TV-reklam har idag blivit något som man skulle kunna betrakta som en egen TV-genre, som alla förhåller sig till på sitt eget sätt. Även om vi, i vår undersökning, kunde se att de individuella faktorerna hade störst betydelse, tycker vi ändå att man måste ha med positionella faktorer, för att kunna få en djupare förståelse. Detta tyder på att Reimers individualiseringshypotes torde stämma ganska väl överens med vad som formar en människas agerande idag.

Charlotta BengtssonHeléne Riihonen
MKV, Examensarbete , vt01
381
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.