Schenker information

En kvalitativ studie av internkommunikationen mellan Schenker och de chaufförer som kör åt Schenker

Abstract Titel ”Schenker information” – En kvalitativ studie av intern- kommunikationen mellan Schenker och de chaufförer som kör åt Schenker. Författare Pierre Delang Kurs Påbyggnadskurs, D – nivån Medie- och kommunikationsvetenskap Institutionen för journalistik och masskommunikation (JMG) vid Göteborgs universitet Termin Vårterminen 2007 Intern handledare Monica Löfgren Nilsson (Göteborgs universitet) Uppdragsgivare Bo Hallams (Informations chef, Schenker Sverige) Syfte Är att kartlägga och skapa en djupare förståelse för hur intern-kommunikationen mellan Schenkers ledning och de chaufförer som kör åt Schenker ser ut och fungerar, samt vilken betydelse det har för chaufförerna när det gäller att känna tillhörighet till Schenker. Metod Kvalitativ metod Material Tolv samtalsintervjuer samt fem informantintervjuer. Huvudresultat Den information som når ut till chaufförerna är oftast arbetsrelaterad information. Fraktsedlar och transportledaren är de mest tydliga kommunikations kanalerna. Mobiltelefon, mobitext och komradion är andra kommunikations kanaler som de använder sig mer frekvent av. När det gäller Schenker information så är detta svårt att nå enligt respondenterna själva. Detta mycket på grund av att de inte upplever en tydlig kanal för var man kan vända sig för att få sådan information. Respondenterna tycker att det är viktigt att kunna få information som berör Schenkers mål och visioner, detta stärker tillhörigheten. Att en tydlig profilering, när det gäller kläder och bilar, stärker identiteten, det var de flesta respondenter överens om. Som önskemål för att kunna hämta upp information på så tyckte man att facket var det bästa alternativet, men anslagstavlan nämndes också som ett bra alternativ. Även mobitext nämndes som ett bra alternativ för att kunna ta del av information som Schenker vill nå ut med.

Pierre Delang
MKV, MKV-Magisteruppsats , vt07
MG177
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.