Skräckvisioner och demokratiska kampanjideal

Professionalisering bland partierna i Göteborg

thumbnail of 648-1

Abstract Titel Skräckvisioner och demokratiska kampanjideal – professionalisering bland partierna i Göteborg Författare Sofia Johansson och Daniel Swedin Kurs Examensarbeteete i Medie- och kommunikationsvetenskap, Institutionen för journalistik och masskommunikation vid Göteborgs Universitet Termin Vårterminen 2008 Handledare Bengt Johansson Sidantal 49 + bilaga Syfte Syftet är att undersöka i vilken utsträckning partierna i Göteborg vid valet 2006 bedrev kommunala valkampanjer som kan karaktäriseras som professionaliserade. Metod Kvalitativ metod. Informantintervjuer med partiföreträdare för de etablerade politiska partierna i Göteborg. Material 7 intervjuer med politiska företrädare: Gunnel Aho, moderaterna Jöran Fagerlund, vänsterpartiet Franziska Gustafsson, centerpartiet Martin Hellström, kristdemokraterna Stefan Landberg, folkpartiet Max Reijer, miljöpartiet Claes Wennberg, socialdemokraterna Huvudresultat Vi har funnit att partierna i Göteborg i viss mån kan anses som professionaliserade i sitt kampanjarbete. Vårt resultat visar att samtliga partier använde sig av professionaliseringstekniker, dock i olika grad och utsträckning. Huvudsakligen var partierna i Göteborg säljorienterade i kampanjarbetet. Socialdemokraterna använde flest tekniker, men moderaterna som använde något färre av teknikerna var det parti som var mest marknadsorienterat. Det är enligt vad som framkommit i vår undersökning således inte det parti som använder flest tekniker som är mest marknadsorienterat. Detta bevisas också av att miljöpartiet var minst marknadsorienterat, men inte var det parti som använde minst kampanjtekniker.

Sofia Johansson Daniel Swedin
MKV, Examensarbete , vt08
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.