Slaget om privatannonsmarknaden

GP

thumbnail of 644-1

Abstract Titel Slaget om privatannonsmarknaden Författare Johan Sjöberg och Johannes Trotzig Kurs Examensarbeteete i medie- och kommunikationsvetenskap. Institutionen för journalistik och masskommunikation(JMG) vid Göteborgs universitet. Termin Höstterminen 2007 Handledare Ingela Wadbring Uppdragsgivare Göteborgs Posten Kontaktperson Ida Hammar, affärsutvecklare på GP. Syfte Syftet med undersökningen är att mäta privatannonsernas läsvärde Metod Kvantitativ Material Webbenkät Huvudresultat GP- prenumeranterna läste privatannonser i nära tre ggr så hög utsträckning i papperstidningen, som på blocket.se. Respondenterna var därmed lojala sin papperstidning. Vid en retrospektiv fråga uppgav respondenterna dock, att läsningen på blocket.se ökat under det senaste året. Siande om framtiden blir därför vanskligt, i och med förändringar i privatannonsmarknaden. Kvinnorna uppgav att de läste privatannonser i högre utsträckning än männen. De båda könen uppvisade påtagliga skillnader i annonsläsningen. Kvinnorna vurmade för familjeannonsera medan männen föredrog motorannonserna. Något överraskande ansåg den yngsta åldersgruppen(16-29) att privatannonser var viktigast i GP. Denna grupp, var även den flitigaste besökaren på blocket.se. Vad funktionerna vid privatannonsläsning anbelangar, var den mest primära funktionen, bevakningsfunktionen. Respondenterna läste privatannonser för att tillskansa sig information, under respektive annonskategori. Högt utslag fick även alla påståenden, som motiverade läsningen med ”för nöjes skull”.

Johannes Trotzig Johans Sjögren
MKV, Examensarbete , ht07
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.