STOPPA SVÄLTEN

En multimodal analys av svenska biståndsorganisationers kommunikation ur ett
rättighetsperspektiv

thumbnail of 1028

Abstract
Examensarbete 15 hp
Program: Medie- och kommunikationsvetenskap
Nivå: Grundnivå
Termin: HT 2017
Handledare: Nicklas Håkansson
Kursansvarig: Malin Sveningsson
Sidantal: 63
Antal ord: 15 808
Nyckelord: Rättighetsbaserad kommunikation, Human Rights-Based
Approach, rättighetsperspektivet, multimodal analys, postkolonialism, sociosemiotik, stereotyper, biståndsorganisationer, UNICEF Sverige, Plan
International Sverige.
Syfte: Att undersöka huruvida svenska biståndsorganisationer,
i filmer där insamlingsarbete åsyftas, kommunicerar ur ett rättighetsperspektiv.
Teori: Rättighetsperspektivet, postkolonialism, sociosemiotik
och stereotypisering.
Metod: Multimodal analys.
Material: En film från UNICEF Sverige och en film från Plan International Sverige. Båda filmerna är hämtade från respektive organisations Youtube-kanal.
Resultat: Båda filmerna följer i viss mån rättighetsperspektivet, även om ingen av dem ligger helt i linje med det. Båda filmerna presenterar framförallt passiva avbildade där maktförhållandena mellan dem och åskådaren är ojämna. Plan International Sveriges film går mer i linje med rättighetsperspektivet än vad UNICEF Sveriges film gör, framförallt eftersom UNICEF Sverige presenterar en större distinktion mellan Vi och Dem,
Västvärlden och Tredje världen. UNICEF Sverige presenterar också mer dramatiska bilder på de avbildade än vad Plan International Sverige gör.

Ellen Pileblad, Olivia Wikström
MKV, Examensarbete , ht17
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.