”TVÅ KORTA ORD: ME TOO”

En studie över #metoo:s nyhetsvärde och gestaltning i den svenska dagspressen

thumbnail of 1027

Abstract
Uppsats/Examensarbete: 15 hp
Program och kurs: Examensarbete i Medie-och kommunikationsvetenskap, MK1500
Nivå: Grundnivå
Termin/år: Ht 2017
Handledare: Malin Sveningsson
Kursansvarig: Malin Sveningsson
Sidantal: 60
Antal ord: 17179
Nyckelord:
#metoo, digital activism, hashtag activism, frame, framing, news
value
Syfte: Det övergripande syftet med studien är att undersöka den svenska dagspressens rapportering av hashtag-kampanjen #metoo.
Teori: Nyhetsvärdering, dagordningsteorin, gestaltningsteorin.
Metod: Kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys.
Material: 83 artiklar från Dagens Nyheter (DN) och Svenska Dagbladet (SvD) under mätperioden 22/10 2017 – 29/10 2017.
Resultat: Studiens resultat visar att #metoo har fått ett stort utrymme i den svenska dagspressens rapportering, utifrån resultatet av att DN och SvD tillsammans har publicerat 83 artiklar under vald mätperiod. #Metoo har ett stort nyhetsvärde i förhållande till Hvitfelts (1985) nyhetsvärderingskriterier, nästan samtliga nyhetsartiklar innefattas av alla kriterier. #Metoo ramas sedan in å ena sidan av en episodisk gestaltning (episodic) samt en tematisk gestaltning (thematic) enligt Iyengars (1996) gestaltningsanalys.

Clara Svärd
MKV, Examensarbete , ht17
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.