Bilden av BoStaden

EN KVALITATIV TEXTANALYS AV BOSTAD2021 EXTERNA KOMMUNIKATION

thumbnail of 1026

Abstract
Examensarbete: 15 hp
Program: Medie- och kommunikationsvetenskapsprogrammet
Nivå: Grundnivå
Termin/år: Ht/2017
Handledare: Orla Vigsö
Kursansvarig: Malin Sveningsson
Sidantal: 60
Antal ord: 16 200
Nyckelord: Gentrifiering, BoStad2021, Kreativa klassen, Narrativitet, Entreprenörsurbanism, Innehållsanalys, Bostadsmarknad, Semiotik
Syfte: Beskriva och analysera hur boende, bostäder och bostadsområden presenteras i byggaktörers marknadsföringsmaterial för nybyggnationer i samband med BoStad2021.
Teori: Gentrifiering, den kreativa klassen och narrativitet.
Metod: Semiotik och kvalitativ textanalys.
Material: Byggaktörers hemsidor som finns på hemsidan för BoStad2021.
Resultat: Studiens huvudsakliga resultat visar att gentrifiering, den kreativa klassen och narrativitet kan ses i byggaktörernas marknadsföringsmaterial. Även om presentationerna skiljer sig åt mellan boende, bostäder och bostadsområden så är ändå samma teman och narrativ återkommande i alla tre frågeställningsområden.

EMELIE ISAKSSON, FIA RÖNNQUIST, JONAS SVERNEBORN
MKV, Examensarbete , ht17
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.