VI LETAR INTE LIKES, MEN…

En kvalitativ observationsstudie om beslutsprocesserna bakom vad public service
publicerar på sociala medier

thumbnail of 1025

Abstract
Uppsats/Examensarbete: 15 hp
Program och/eller kurs: MK 1500 Examensarbete i Medie-och kommunikationsvetenskap
Nivå: Grundnivå
Termin/år: Ht/2017
Handledare: Pavel Rodin
Kursansvarig: Malin Sveningsson
Sidantal: 52 sidor (exkl. executive summary, sammanfattning,
definitionslista, innehållsförteckning)
Antal ord: 19 660 (exkl. executive summary, sammanfattning, definitionslista,
innehållsförteckning, referensförteckning, bilagor)
Nyckelord: nyhetsvärdering, nyhetsurval, medielogik, public service,
beslutsprocesser, sociala medier, algoritmer, Facebook
Syfte: Syftet är att undersöka de beslutsprocesser som står bakom vad redaktioner publicerar på sociala medier
Teori: Teoretiskt ramverk omfattar teorier om journalistikens uppgift i samhället, nyhetsvärdering och medielogik
Metod: Etnografisk observationsstudie i kombination med kortare intervjuer
Material: Fältanteckningar från 2 observationsdagar på SVT Nyheter Väst
Resultat: Studien visar att allt redaktörerna publicerar på redaktionens Facebooksida föregås av en tvåstegsprocess där nyheterna väljs ut för att först publiceras på SVT Nyheter Västs hemsida och därefter publiceras på SVT Nyheter Väst Facebooksida. Resultatet visar även att det i det redaktionella arbetet prioriteras egna nyheter och nyheter som engagerar. Det redaktörerna kan publicera på Facebook begränsas däremot av
Facebooks algoritmer som påverkar hur användarnas nyhetsflöden ser ut, vilket leder till att nyheterna delvis anpassas innan publiceringen.

Tetiana Susulovska, Amanda Vilgotsson
MKV, Examensarbete , ht17
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.