Strålfors Internkommunikation

En enkätundersökning om hur användningen av de formella interna informationskanalerna fungerar på Strålfors kontor i Belgien, Ljungby, Skövde Tyskland och Västerås

Abstract Titel: Strålfors internkommunikation. En enkätundersökning om hur användningen av de formella interna in-formationskanalerna fungerar på Strålfors kontor i Belgien, Ljungby, Skövde, Tyskland och Västerås. Författare: Camilla Dufva och Mia Lundström Kurs: Fördjupningskursen i Medie- och kommunikationsvetenskap. Institutionen för journalistik och masskommunikation. Göteborgs Uni-versitet. Termin: Vårterminen 2001 Handledare: Jan Strid Sidantal: 73 sidor, exklusive litteraturförteckning och bilagor. Syfte: Syftet med vår uppsats är att undersöka hur användningen av de formella interna informationskanalerna fungerar i en svensk inter-nationell koncern. Metod: En kvantitativ enkätundersökning med ett totalurval av varje enskild en-het. Material: De anställda på Strålfors kontor i Tyskland 89, Belgien 14, Västerås 7, Ljungby 84 och Skövde 4. Huvudresultat: Vårt resultat bygger på 138 enkätsvar. Våra slutsatser visar att den inter-na informationen har stor betydelse för de anställda på Strålfors. När det gäller inställningen till informationsklimatet kan vi dra slutsatsen att per-sonalen i Skövde och Västerås är missnöjda och anser att informations-klimatet är slutet inom Strålfors. Detta är intressant då vi också kan utläsa att Belgien i jämförelse anser att informationsklimatet är öppet. När det gäller personaltidningen Team, som står i fokus för denna under-sökning, kan vi se att det framförallt är de anställda i Skövde och Väs-terås som läser allt eller nästan allt material i alla nummer av Team. Vi-dare anser personalen i Belgien och Tyskland att Team är viktig för in-formationen inom Strålfors, men det är enbart personalen i Belgien som i större utsträckning anser att Team kan bidra till en känsla av samhörig-het med den övriga personalen. Andra fungerande informationskanaler är enligt de anställda anslagstavlor, nyhetsbrev och e-post. När det gäller elektronisk kommunikation anser de anställda över lag att dessa kan er-sätta den kommunikation som idag sker inom Strålfors genom personlig kontakt. Skillnaderna mellan enheterna har till största del haft sin orsak i att Västerås och Skövde utgjorts av kontorspersonal, medan Belgien, Ljungby och Tyskland har både produktions- och kontorspersonal. Förord Detta arbete hade inte kommit till stånd utan den utomordentliga hjälp vi erhållit från Jan Strid när vi hade svårigheter med att komma igång med vårt uppsatsarbete. Han tipsade oss om ett extern uppdrag från företaget Strålfors som ville ha en utvärdering av sin personaltid-ning Team. Vi är givetvis också mycket tacksamma för alla de råd och det bistånd vi fått från lärare på institutionen för Medie- och kommunikationsvetenskap vid Göteborgs universitet. Vi vill rikta ett speciellt tack till; Carin Madsén Kollberg, informatör på Strålfors, som vi haft regelbunden kontakt och ett bra samarbete med under uppsatsens gång. Jan Strid, FK, universitetsadjunkt vid Göteborgs universitet, som trots andra handledarupp-drag villigt ställt sitt kunnande om internkommunikation till vårt förfogande.

Camilla DufvaMia Lundström
MKV, Examensarbete , vt01
390
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.