SVT och mångfalden i rutan

En kvalitativ innehållsanalys av SVT Västs produktioner ur ett mångfaldsperspektiv

Abstract Titel SVT och mångfalden i rutan – en kvalitativ innehållsanalys av SVT Västs produktioner ur ett mångfaldsperspektiv Författare Mariana Soriano Kurs Påbyggnadskurs i Medie- och kommunikationsvetenskap Termin VT 2007 Syfte Syftet med denna undersökning är att utvärdera om mångfalden i SVT Västs produktioner efter säsongen 2002/2003 har utvecklats och är representativ enligt SVT:s policy för etnisk och kulturell mångfald 2006. Metod Den forskningsmetod som har använts kallas för Ethnographic Content Analysis, ECA. ECA är en kvalitativ innehållsanalys där syftet är att upptäcka och beskriva på vilket sätt ett undersökningsobjekt framställs i olika medietexter. ECA används med fördel när man vill upptäcka och kartlägga ett fenomen systematiskt och på djupet. Material Åtta program producerade av SVT Väst säsongerna 2002/2003 och 2006/2007: Debatt SVT1 18 mars 2003 kl. 22.00 Mat/Tina SVT1 3 mars 2003 kl. 21.30 Diggiloo SVT1 25 oktober 2002 kl. 20.00 Filmkrönikan SVT2 30 januari 2003 kl. 22.30 Rebellen SVT1 18 oktober 2006 kl. 19.00 Tinas kök SVT1 14 september 2006 kl. 20.00 Doobidoo SVT1 27 oktober 2006 kl. 20.00 Filmkrönikan SVT2 23 november 2006 kl. 22.30 Huvudresultat Resultaten av denna undersökning visar att ungefär 4/5 av de medverkande i SVT Västs produktioner är av svensk etnisk tillhörighet. Resten av de medverkande är av annan etnisk tillhörighet. Detta resultat är en god representativ bild av Sverige som helhet då SCB:s siffror visar att det är ungefär 17 procent av Sveriges befolkning som har utländsk bakgrund. Det program som lyckas bäst i representationen men även framställningen av de medverkande är Rebellen. I detta program får alla oavsett bakgrund eller kön komma till tals på lika villkor. I övriga program är de medverkande med annan etnisk tillhörighet med på villkoret att de just är av utländsk härkomst. Villkoret för medverkan i programmet är då inte det samma för alla parter.

Mariana Soriano
MKV, MKV-Magisteruppsats , vt07
MG178
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.