”TABU. SCHH!”

En analys av diskursen kring menstruation i sportmedia under 2016

thumbnail of 982

Uppsats/Examensarbete: 15 hp
Program och/eller kurs: Medie- och kommunikationsvetarprogrammet
Nivå: Grundnivå
Termin/år: Ht 2016
Handledare: Malin Sveningsson
Kursansvarig: Malin Sveningsson
Sidantal: 52
Antal ord: 19468
Nyckelord: Tabu, mens, sport, mediediskurs, normativ femininitet
Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur diskursen kring menstruation såg ut under 2016. För att uppfylla syftet besvaras följande frågeställningar; (1) Hur mycket skrivs om menstruation, i anslutning till sport?, (2) I vilka
sammanhang skrivs det om menstruation? och (3) På vilket sätt skildras
menstruation i sportmedia?
Teori: Genusteori, normativ femininitet, diskursteori
Metod: För att uppfylla vårt syfte genomförs en tvåstegsanalys. Frågeställning 1 och 2 besvaras genom en kvantitativ analys och frågeställning 3 genom en kritisk diskursanalys (CDA).
Material: Det empiriska materialet består av texter från svensk tryckt press. Materialet inhämtades från mediearkivet Retriever, och urvalet omfattar texter som publicerades mellan 1 januari 2016 och 14 november 2016, det datum då materialinsamlingen påbörjades.
Resultat: Resultatet av den kvantitativa analysen redogör inledande för hur
“mensdebatten” fick ett uppsving efter OS och i samband med Lotta Schelins
TT-intervju. Fortsättningsvis illustrerar resultaten av vår kvalitativa analys
hur stort tabut kring menstruation i sportsammanhang verkligen är. Detta
framgår till exempel genom den rädsla som uttrycks genomgående i texterna; både rädslan att tala om menstruation, och rädslan att mensen ska synas.
Vidare identifierar vi även diverse argument och ordval som uttrycker hur
ojämlika könsstrukturer ligger till grund för problemet med tabut kring
menstruation.

Julia Adolfsson Johanna Agnar Josefin Björnvik
MKV, Examensarbete , ht16
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.