”NÅGON SKULLE FAN BEHÖVA STÄNGA AV ELEN FÖR ATT MAN SKULLE AGERA”

En kvalitativ studie av riskkommunikation ur ett mottagarperspektiv

thumbnail of 983

Titel: “Någon skulle fan behöva stänga av elen för att man skulle agera”  – En kvalitativ studie av riskkommunikation ur ett mottagarperspektivFörfattare: Elvira Cranz, Ebba Johannesson Källeskog och Emelie LättmanKurs: Examensarbete i medie – och kommunikationsvetenskap. Institutionen förjournalistik, medier och kommunikation, Göteborgs Universitet.Termin: Höstterminen 2016
Handledare: Malin Sveningsson
Sidantal: 51, exklusive bilagor
Antal ord: 19 912
Syfte: Syftet med studien är att undersöka medborgares förståelse av och resonemang kring samhällsrisker och riskkommunikation. Studien ämnar undersöka mottagarna av Göteborg stads kampanj “72 timmar”.
Metod: Kvalitativa fokusgruppsundersökningar.
Material: Fyra fokusgrupper om 4 -6 deltagare som bor i Göteborg stad.
Huvudresultat:  Vårt  resultat  visar  att  deltagarnas  riskperception  är  olika men  att  vi ändå kunde identifiera en minsta gemensam nämnare. Risken för socialt utanförskap är något som samtliga deltagare resonerade kring. Deras riskförståelse utgörs primärt av en känsla av trygghet. Vi kan härleda deras resonemang till tre faktorer; det faktum att deltagarna  har  ett  stort myndighetsförtroende,  att  de  saknar  upplevelser  av  kris som gett  stora  konsekvenser  samt  att  deras  sociala  relationer  bidrar  till  en  känsla  av trygghet. Vårt resultat visar också att 72 -timmarskampanjens budskap inte i tillräckligt stor  utsträckning  ifrågasätter  deras  tolkningsram  och  att  de  generellt  har  svårt  att relatera  till budskapet. På  grund  av  detta  upplever de  heller  inte någon  angelägenhet eller  vilja  att  utöka  deras  civila  krisberedskap  och  vi  drar  slutsatsen  att  kampanjens nuvarande  utformning  inte  fungerar.  Medborgarnas  demokratiska  rättigheter,  i förhållande till att få, och kunna ta till sig, riskkommunikation tillgodoses alltså inte.

Elvira Cranz, Ebba Johannesson Källeskog och Emelie Lättman
MKV, Examensarbete , ht16
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.