DEN OFFENTLIGA DIALOGEN.

En kvalitativ studie om medborgares uppfattning av kommuners närvaro på Facebook

Uppsats/Examensarbete:
15 hp
Program och/eller kurs:
Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap
Nivå:
Grundnivå
Termin/år:
Vt 2016
Handledare:
Nicklas Håkansson
Kursansvarig:
Malin Sveningsson
Sidantal:
30
Antal ord:
11372
Nyckelord:
Dialog, Facebook, följare, kommun, kommunikation, medborgare.
Syfte:
Syftet med undersökningen är att undersöka medborgares uppfattning av Varbergs kommuns närvaro på Facebook
Teori:
Den teoretiska referensramen bygger på kommunikationsmodeller, uses and gratifications som komplementeras av COBRA-modellen.
Metod:
En kvalitativ metod där samtalsintervjuer genomförts.
Material:
Det empiriska materialet består av sammanlagt nio samtalsintervjuer. En intervju med kommunikatör på Varbergs kommun och 8 intervjuer med medborgare i ålderspannet 20-25 samt 45-50.
Resultat:
Studiens resultat visar att medborgare i Varbergs kommun har en positiv inställning till kommunens närvaro på Facebook. Det som främst driver medborgare till att följa kommunens konto på nätverket är för att omvärldsbevaka och tillfredställa sitt behov av information. Andra, betydligt mer undertonade, behov som tillfredställs av att följa kommunen är förströelse, identitetsförstärkare och social interaktion. Man ser många fördelar med kommunens närvaro på Facebook. Förutom att få information smidigt serverat i en kanal man redan använder lyfts möjligheten till dialog fram som en stor fördel. Trots att man har en positiv inställning till möjligheten till dialog är det inget som deltagarna engagerar sig i. Detta på grund av de främsta nackdelarna att man dels inte kan vara anonym och dels på grund av organisationsstrukturella problem såsom lång svarsprocess. Avsaknaden av dialog hänger också ihop med att användarna har ett generellt passivt deltagande online där man snarare konsumerar innehåll än själva bidrar. Trots att dialog uteblir har man en positiv uppfattning av kommunens närvaro i det sociala nätverket. Där man upplever stärkt en relation och ökad tillgänglighet samt närvaro.

Amanda Henriksson
MKV, Examensarbete , ht16
984
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.