GILLA, TAGGA OCH VINN!

En kvalitativ studie om Instagramanvändares uppfattning om tävlingar på Instagram.

thumbnail of 985

Examensarbete: 15 hp
Program: Medie- och kommunikationsvetenskap vid Institutionen för
journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitet.
Nivå: Grundnivå
Termin/år: Höstterminen 2016
Handledare: Marie Grusell
Antal ord: 16 165
Antal sidor: 37, inklusive bilagor.
Nyckelord: Instagram, reklam, kvalitativ studie, respondentintervjuer,
fokusgrupper, native advertising, Instagramtävlingar.
___________________________________________________________________________
Syfte: Att undersöka Instagramanvändares uppfattning om native advertising i form av tävlingar på Instagram.
Teori: Uses and gratifications, attityder till reklam, generationsforskning.
Metod: Kvalitativ studie baserad på fokusgruppsintervjuer och
respondentintervjuer.
Resultat: Alla åldergrsupper använder Instagram för förströelse. Dock finns det en mycket större identitetsskapande användning hos den yngsta gruppen. Åldersgrupperna inte bara använder Instagram på olika sätt, det finns också en stor skillnad i hur de ser på sitt eget användande. Det är dock större generationsskillnad när det kommer till användning av Instagram än när det kommer till attityd till tävlingar.
Den allmänna inställningen till tävlingar på Instagram är något vag, få verkar ha reflekterat över tävlingar som fenomen. Respondeterna känner inte till de regler som gäller kring tävlingar på Instagram, och deras egen användning påverkas inte av ifall dessa regler uppfylls. Respondenternas känsla inför tävlingar är negativ, och få kan tänka sig delta. Den samlade attityden kan därför ses som negativ.

Elin Larsson och Sofie Thunman
MKV, Examensarbete , ht16
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.