Titta – vi flyger!

- En studie av sex svenska privatflygares syn på flygsäkerheten

ABSTRACT Titel: Titta — vi flyger! En studie av sex svenska privatflygares syn på flygsäkerhet Författare: Charlotte Petersson Handledare: Lena Anderson (internt) och Maria Meyer-Martins (externt) Kurs: Påbyggnadskurs, D-uppsats Termin: Vårterminen 1999 Syfte: Att undersöka vilken syn på och attityder till flygsäkerhet som kan finnas bland svenska privatflygare med A-certifikat. Detta för att kunna lämna förslag till (kommunikativa) åtgärder som kan leda till att privatflygarna får en mer positiv inställning till flygsäkerhet och att de i förlängningen efterlever regler och bestämmelser i högre grad. Frågeställningar: 1) Hur ser privatflygare på flygsäkerhet?, 2) Hur ser privatflygare på flygutbildningen samt lagar, regler och förordningar/bestämmelser?, 3) Hur ser privatflygare på Luftfartsverket, Luftfartsinspektionen och andra institutioner runt omkring flygandet samt hur ser privatflygare på deras respektive information? Metod och material: Med utgångspunkt i mitt syfte och mina frågeställningar bestämde jag mig för att använda personliga samtalsintervjuer som metod för att besvara dessa. Jag genomförde intervjuerna med hjälp av en intervjumanual eftersom jag ville försäkra mig om att få svar på vissa frågor men i och med att jag ville att intervjuerna skulle vara som samtal lät jag respondenterna tala mycket fritt. De sex respondenterna valdes ut efter olika kriterier som strategiskt ställt upp eftersom jag ville få en så stor bredd eller så stor variation som möjligt vad gäller ålder, kön, utbildning/yrke. Respondentkategorierna är: 1) Person i nyckelposition (ordförande i flygklubb), 2) Nybörjare, 3) Många flygtimmar (som många räknas om det totala antalet flygtimmar överstiger 300 timmar och om man har flugit över 20 timmar de senaste 90 dagarna), 4) Få flygtimmar, 5) Haverist, 6) Biggles-typ. Huvudresultat: Respondenterna har positiva attityder till flygsäkerhet men mer negativa till regelverket som styr flygningen, BCL, samt till myndigheten som är dess upphov, Luftfartsinspektionen, och verket som bedriver myndighetens arbete, Luftfartsverket. Respondenterna är klart mer positiva till flygsäkerhet än till vanlig trafiksäkerhet i och med den kontinuerliga uppdateringen inom flyget som man ser som nödvändig. Det verkar som om det kan vara så att respondenterna följer flygreglerna bättre, dels för att det är en hobby, dels för att det är ett måste. Flygsäkerhet innebär för dem att inte ta chanser, att ha kontroll och checklistor samt att veta sina begräsningar. Angående flygutbildningen så anser de som nyss har gått den att det är en bra blandning av teori och praktik samt att den är tillräcklig. BCL innehåller för många regler och ses som krångligt skriven, man vill att den bara ska vara en bok. Respondenterna har svårt att hålla isär L och LFV, vilka dessutom ses som sega i sitt arbete, som byråkratiska och utan konkurrens i sin service. Man efterlyser mer uppsökande information och en utveckling av nätet där första steget bör vara en hemsida för privatflygare. Briefingens arbete anses nu som sämre i och med koncentrationen. Både flygledarskräck och flygläkarskräck är något som respondenterna tror kan finnas. Jag tror att Luftfartsverket i framtiden kan lansera sig som privatflygarnas nya, förbättrade guide, hjälpreda och stöd — men det kräver att profil och image stämmer överens, något som kräver en studie i sig …

Charlotte Petersson
MKV, MKV-Magisteruppsats , vt99
MG74
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.