TV-kanalpreferenser – ett karaktärsval

En studie av valet av TV-kanaler och nyhetsprogram i Göteborgs Kommun 1999

Magisteruppsats inom Medie- och kommunikationsvetenskap Titel: TV-kanalpreferenser, ett karaktärsval. En studie av valet av TV-kanaler och nyhetsprogram i Göteborgs kommun 1999 Författare: Karoline Axelson Intern och extern handledare: Anders Lithner Datum: 2000-06-07 Ämnesord: TV-kanalkaraktärer, smak, socioekonomi, TV-publik, nyhetsprogram Sammanfattning En stor förändring på TV-området är ökningen av antalet kanaler. På ett drygt decennium har Sverige övergått från ett etermedielandskap där public serviceverksamhet var så gott som helt dominerande till ett blandsystem, där den privata sektorn inom radio och TV håller på att expandera kraftigt. Denna studie utförs för SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Det från SOM-institutet givna uppdraget innebär att: undersöka TV-kanalval utifrån TV-kanalernas olika karaktärer. Detta är uppsatsens makrosyfte. Mikrosyftet består i att utifrån ett kultur- och smaksociologiskt perspektiv studera vem som väljer vilken TV-kanal. Det innebär att jag studerar hur människors TV-kanalval kan sättas i samband med demografiska och socioekonomiska skillnader, medievanor och individualiseringsgrad. För att konkretisera val av TV-kanaler utifrån dess karaktärer studerar jag även vem som väljer att se vilka nyhetsprogram. Valet av nyhetsprogram studeras också utifrån demografiska och socioekonomiska skillnader, medievanor och individualiseringsgrad. För att uppnå detta syfte bearbetar jag ett antal frågeställningar. De övergripande frågeställningar som svarar mot makrosyftet är: Hur hänger de olika nyhetsprogrammen och TV-kanalerna ihop ? Hur hänger TV-kanalerna ihop ? Hur hänger nyhetsprogrammen ihop ? De delfrågeställningar som svarar mot mikrosyftet är, vad gäller TV-kanaler: Vem tittar på respektive TV-kanal, utifrån demografiska och socioekonomiska variabler, medievanor och individualiseringsgrad ? Hur ser sambanden ut mellan olika TV-kanaler och ovan nämnda variabler ? För nyhetsprogram gäller delfrågeställningarna: Vilka tittar på respektive nyhetsprogram utifrån demografiska och socioekonomiska variabler, medievanor och individualiseringsgrad ? Vilka nyhetsprogram hänger ihop utifrån ovan nämnda variabler variabler ? Min kvantitativa studie baserar jag på det datamaterial som samlades in inom ramen för den vid Göteborgs universitet årligen genomförda SOM-undersökningen. Resultaten visar att SVT1, SVT2 och TV4 utgör basen i göteborgarnas TV-tittande. Resultaten visar också att man kan dela in kanalerna och nyhetsprogrammen i tre olika dimensioner. Det finns en public servicedimension och en kommersiell dimension. Men man ser även en mellandimension som utgörs av TV4 och dess nyhetsprogram. Således kan man dra slutsatsen att public servicedimensionen och mellandimensionen är grunden i göteborgarnas TV-tittande. Men vilken inriktning

Karoline Axelsson
MKV, MKV-Magisteruppsats , vt00
MG80
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.