Tycke & Smak

En utvärdering av Mässans Tidning, Svenska Mässans kundtidning

Abstract Titel: Tycke & Smak – En utvärdering av Mässans Tidning, Svenska Mässans kundtidning Författare: Daniel Johansson Kurs: Medie- & Kommunikationsvetenskap, påbyggnadskurs Handledare: Karin Hellingwerf (intern) & Annika Orgert (extern) Antal sidor: 63 Syfte: Att ge en generell bild av Mässans Tidning räckvidd, hur den värderas och i vilken utsträckning den används av dess mottagare, samt att utreda orsaker till eventuella missförhållanden, för att därigenom kunna dra slutsatser hur väl Mässans Tidning fungerar som PR-organ för Svenska Mässan och möjliggöra generering av idéer till att anpassa tidningen efter läsarnas uppfattning. Metod: Kvantitativ enkätundersökning. Material: 344 svar (svarsfrekvens 34,8 procent) Huvudresultat: Mässans Tidnings räckvidd är, om man utgår från resultatet av denna undersökning förhållandevis bra, med tanke på att Mässans Tidning är en kundtidning. Mässans Tidnings styrka är den ger aktuell information om vad som händer på Svenska Mässan och belyser Svenska Mässans olika verksamhetsområden samt ger information om vad som händer i Göteborg i anslutning till Svenska Mässan och framhäver mässor som marknadsföringskanal. Mässans Tidnings svagheter är att den i förhållandevis låg utsträckning angår läsarna respektive förmedlar viktig information. Liksom i fråga räckvidd är frågan om huruvida Mässans Tidning angår läsarna beroende av hur många mässor respondenterna ställer ut på per år. Respondenterna anser vidare att Mässans Tidning mestadels belyser positiva sidor om Svenska Mässan. Mässans Tidning är den andra mest spridda informationskällan, näst efter post. 45 procent av samtliga respondenter får information om Svenska Mässan genom Mässans Tidning. Mässans Tidning är också den informationskälla som flest respondenter, även i denna fråga näst efter post, önskar få information om Svenska Mässan genom.

Daniel Johansson
MKV, MKV-Magisteruppsats , vt00
MG89
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.