Unik, precis som alla andra

En studie av svenska kommuners arbete med att legitimera
och särskilja sig i sin rekryteringskommunikation.

thumbnail of 1023

Abstract
Uppsats/Examensarbete: 15 hp
Program och/eller kurs: Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap
Nivå: Grundnivå
Termin/år: HT17
Handledare: Magnus Fredriksson
Kursansvarig: Malin Sveningsson
Sidantal: 43 sidor
Antal ord: 16 104 ord exklusive bilagor
Nyckelord: Kommunikation, rekryteringskommunikation, kommuner,
rekrytering, legitimitet, särskiljning
Syfte: Syftet är att undersöka hur rekryteringskommunikation hos svenska kommuner kommer till uttryck. Detta satt i relation till det dilemma som uppstår mellan kraven på likhet som institutionella ramar ställer, och de fördelar som kan uppnås genom att framstå som en unik arbetsgivare.
Teori: Rekryteringskommunikation, legitimitet, särskiljning, retoriska arena
Metod: Metoden utgörs av en kvantitativ innehållsanalys på de argument som svenska kommuner lyfter fram sig själva i ett rekryteringssammanhang.
Material: Studien baseras på 237 texter där svenska kommuner har beskrivit sig själva och som har inhämtats på Linkedin.
Resultat: Resultatet visar att många kommuner bedriver kommunikation i ett sammanhang för rekrytering. Totalt har 145 argument identifierats i den kommunikation som svenska kommuner använder i rekryteringssyfte. Dessa har kunnat kategoriseras enligt fyra teman som gäller: det som individen får, det som förväntas av individen, kommunen som organisation eller kommunen som plats. Inom dessa teman är det några topp-argument som utgör en stor del av de totala argumenten vilket talar för att kommuner i praktiken inte särskiljer sig markant från varandra. Vi har även kunnat definiera fem olika kommunikationsgrupper, baserat på hur de fyra
temana har använts och placerat kommunerna i följande fem grupper: (1)
kommuner som framförallt använder platsargument (2) kommuner som
fokuserar på att redogöra för organisationen, (3) kommuner med fokus på både individ och organisation, (4) kommuner som främst använder sig av plats- och organisationsargument samt (5) kommuner som använder sig av av alla teman.

Elin Adermalm, Fanny Wetterdal
MKV, Examensarbete , ht17
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.