Rewrites i dagens “nyhetsfabriker”

en kvantitativ innehållsanalys på unikt och delat medieinnehåll i två storstadstidningar

thumbnail of 1022

Abstract
Titel: Rewrites i dagens ”nyhetsfabriker”
English title: Rewrites in modern-day ”news factories”
Författare: Kristoffer Elisson Snygg & Viktor Johansson
Examensarbete: 15 hp
Program: Medie- och kommunikationsvetarprogrammet
Nivå: Grundnivå
Termin: Ht 2017
Handledare: Nicklas Håkansson
Kursansvarig: Malin Sveningson
Sidor: 52
Antal ord: 15 729
Nyckelord: Rewrite, nyhetsbyråmaterial, morgontidning, delat medieinnehåll, unikt medieinnehåll, medielogik, journalistikens kommersialisering, nyhetskriterier, nyhetsfabrik
Syfte: Att över tid undersöka graden av unikt respektive delat medieinnehåll i två svenska storstadstidningar.
Hypotes: Under en åttaårsperiod (2009-2013-2017) har det delade medieinnehållet i Göteborgs-Posten och Svenska Dagbladet ökat.
Metod: Kvantitativ innehållsanalys
Material: 432 artiklar från Göteborgs-Posten och Svenska Dagbladet
Resultat: Denna studie har visat att det, inom de undersökta tidningarna, finns en tendens om att delat medieinnehåll, såsom rewrites och nyhetsbyråmaterial, ökat över tid. Framför allt när det gäller inrikes- och utrikesnyheter. Jämförs rewrites i de två studieobjekten råder det skillnader i utvecklingen mellan tidningarna. Den mer nationellt präglade tidningen Svenska Dagbladet påvisar en tydligare ökning och därigenom en mer direkt tendens än vad den mer regionalt präglade Göteborgs-Posten påvisar. När det kommer till nyhetsbyråmaterial påträffas en tydligare ökning i Göteborgs-Posten, medan andelen nyhetsbyråmaterial i Svenska Dagbladet i stort är oförändrad över mätperioderna.

Kristoffer Elisson Snygg, Viktor Johansson
MKV, Examensarbete , ht17
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.