Utvärdering av volvo.com

Användarnas attityder om webbplatsens funktion

Abstract Titel Utvärdering av webbplatsen volvo.com Författare Daniel Johansson Kurs Påbyggnadskursen, Medie- och kommunikationsvetenskap Termin Vårterminen 2000 Handledare Annika Bergström och Larsåke Larsson Sidantal 65 Syfte Att utvärdera Volvos webbplats volvo.com med avseende på användarnas behovstillfredsställelse utifrån deras uppfattning om webbplatsens användbarhet (innehåll, form och funktion). Metod Kvantitativ enkät utlagd på webbplatsen. Material 461 svar från webbenkäten, svarsfrekvens 2 procent. Huvudresultat: Vilka besöker volvo.com? De som svarat på enkäten består främst av unga män (20-30 år) med förhållandevis stor Internetvana. De besöker webbplatsen i egenskap av kund eller studerande/arbetssökande och befinner sig i Europa eller Nordamerika. Männen utgör 80 procent av användarna. Nära hälften av de svarande (43 procent) uppger att de endast besöker volvo.com för att länka vidare till Volvo Cars. Målgruppernas fördelning bland användarna visar att aktieägare/kapitalmarknad är lågt representerad (2 % av besökarna). Studerande/arbetssökande svarar däremot för en stor del av besökarna (35 %). I övrigt följer målgrupperna Volvos rangordning ganska väl (kunder 25%). Hur ser användningen ut? Besöksfrekvensen är låg vilket innebär en minskad grad av interaktion med webbplatsen och därmed en lägre involvering och svagare relation till volvo.com och Volvo. Besökarna använder sig av webbplatsen för att informera sig. Vanligaste syftet med besöket bland de svarande var produktinformation och information om företaget AB Volvo. Mest ovanligt var att användarnas syfte var nöje/förströelse. Besökarnas användning är målinriktad och funktionell till sin karaktär. Användarna har en uppgift att utföra, finner vad de söker och försvinner från webbplatsen. De delar som flest användare besöker oftast är News/Info, Volvo Group samt Press Releases. Användarnas attityder Användarna ger volvo.com ett högt helhetsbetyg vilket tyder på att webbplatsen tillmötesgår kunden/användarens behov tillfredsställande. Men, användarna upplever problem med att navigera vilket sannolikt beror på otydliga navigeringshjälpmedel och kognitiv överbelastning. Användarna efterlyser även ökade kommunikationsmöjligheter och funktioner av mer förströelsekaraktär. Slutsatser Webbplatsen har många träffar men har problem med att få besökarna att komma tillbaka och på så sätt stärka relationen. Min uppfattning är att webbplatsens karaktär av informationssajt leder till ett funktionellt beteende som inte ger utrymme för en engagerande relation mellan användaren och Volvo. Dessutom upplever användarna problem med att navigera vilket gör att de söker alternativ eller i vissa fall inte återkommer alls. Vad som orsakar de problem som finns är alltså webbplatsens karaktär, brist på individualisering och något otydliga navigeringshjälpmedel. Problemen är således inbyggda i webbplatsens system och grundstruktur.

Daniel Johansson
MKV, MKV-Magisteruppsats , ht00
MG94
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.