Vad får det lov att vara?

En enkätundersökning riktad till TBV:s kunder

Abstract Titel Vad får det lov att vara? – En enkätundersökning riktad till TBV:s kunder Författare Martin Jonason. Kurs Påbyggnadskurs i Medie- och kommunikationsvetenskap vid Göteborgs universitet, vårterminen 2000. Syfte Syftet med uppsatsen är att undersöka dels vad TBV:s kunder hittills har utnyttjat i fråga om utbildningsföretag och tjänster, dels hur TBV bör anpassa sitt utbud av utbildningstjänster med tanke på hur kundföretagens behov utvecklas. Därutöver syftar uppsatsen till att utröna hur TBV bör informera kunderna för att nå ut till dem på bästa sätt. Metod och material En kvantitativ enkätundersökning har genomförts. Enkäten har riktats till en del av TBV:s kunder. Urvalet har gjorts av TBV själva. Urvalet omfattade 210 kundföretag av totalt 1 600 stycken. Huvudresultat Resultatet visar på att kundföretagen har ett stort utbildningsbehov. TBV:s kunder brukar anlita ett externt utbildningsföretag regelbundet. Det är främst korta utbildningsalternativ som hittills har efterfrågats. Över hälften av företagen ser det som mycket eller ganska sannolikt att de kommer att avsätta mer pengar till kompetensutveckling. Det finns alltså goda möjligheter till en mycket positiv utveckling på kundsidan under det närmaste året. Det absolut största utbildningsområdet är och ser ut att bli Data/IT även på ett års sikt. Detta kan förklaras med att det är ett relativt nytt område, vilket naturligt medför att utbildningsbehovet är stort. Därefter är det ledarskaps- och språkutbildningar som efterfrågas i stor utsträckning. Diplomutbildningar har också många deltagit i hos TBV. Vid valet av utbildningsanordnare är ämnet, kursens uppläggning, närheten och vänligt bemötande viktigast. Att närhet bedöms som så pass viktigt är intimt förknippat med att kunderna önskar korta utbildningar och dessutom gärna under halva arbetsdagar eller kvällstid, då långa resvägar inte är att föredra. Kunderna ser det som mycket viktigt med behovsanpassade utbildningar, både om man ser till tiden och innehållet. Vidare är de två klart största hindren för att utbilda personalen dels att det tar tid från det ordinarie arbetet, dels företagets ekonomi. Kunderna önskar främst information från TBV genom broschyrer med del av utbudet och/eller genom utbildningskatalog med hela utbudet. Cirka 25% önskar information via e-post, vilket talar för att TBV bör använda sig av den nya tekniken för att sprida information. Tidningsannonser finns det relativt liten anledning att satsa på. En viktig slutsats man kan dra är att ju större företaget är, desto fler sätt vill man ha information på.

Martin Jonason
MKV, MKV-Magisteruppsats , vt00
MG104
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.