Vägledande relationer

Identifiering och hantering av problemområden för Stena Line utifrån dessintressenters perspektiv, en kvalitativ uppsats om issues management

Abstract Titel Vägledande relationer – Identifiering och hantering av problemområden för Stena Line utifrån dess intressenters perspektiv, en kvalitativ uppsats om issues management Författare Charlotte Axelsson Kurs Påbyggnadskurs, medie- och kommunikationsvetenskap Termin Vårterminen 2002 Syfte Att identifiera både positiva och negativa problemområden för Stena Line utifrån deras intressenters perspektiv, och undersöka hur man genom kommunikation kan hantera dessa problemområden. Metod Kvalitativ metod Material 11 samtalsintervjuer Huvudresultat Säkerhet har utgjort ett problemområde som intressenterna uppfattat som viktigt men som de endast pratar kring i allmänna termer. Miljö är däremot ett område där respondenterna tagit upp flera specifika områden som utsläpp; buller; vågbildning från höghastighetsfärjor; skrotning av fartyg; användning av giftiga båtbottenfärger; samt placeringen av terminalerna. Miljöfrågorna ses också som ett sätt att konkretisera etik och moral och ett företags samhällsansvar. Problemområden som tas upp inom hantering av personal är upplevd underbemanning; tillvaratagandet av den interna kompetensen; och vikten av trivsel på arbetsplatsen. Problemområden med mer ekonomisk utgångspunkt har utgjorts av aktieägarnas intresse i att följa Stena Lines utveckling; om det är rätt eller ej att färjebranschen gynnas av taxfreeförsäljning; den nya konkurrensen från Öresundsbron; samt Stena Lines ekonomiska betydelse för regionen. Kommunikation som uppfattas som positiv av intressenterna uppfyller kriterier om att den ska bygga på öppen dialog och tillmötesgå båda parters behov och intressen. För att förebygga att intressenterna identifierar problemområden i Stena Lines verksamhet är det viktigt att möta deras förväntningar och förstärka deras positiva intryck av företaget.

Charlotte Axelsson
MKV, MKV-Magisteruppsats , vt02
MG122
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.