Välj Sida!

Vårt syfte är att på uppdrag av Sida göra en kommunikativ omvärldsanalys av Sidas externa kommunikation, med fokus på Europaavdelningens tidning Östlövet.

Abstract Titel -Välj Sida! Författare Lilian Ilanner och Pia Kjellerup Handledare Jan Strid Kurs Lilian Ilanner och Pia Kjellerup C-uppsats Fördjupningskurs, vårterminen 2006 Handledare: Jan Strid Syfte Vårt syfte är att på uppdrag av Sida göra en kommunikativ omvärldsanalys av Sidas externa kommunikation, med fokus på Europaavdelningens tidning Östlövet. Metod En kvantitativ omvärldsanalys Material Enkätundersökning Huvudresultat Ett tudelat mottagarbehov har utkristalliserats i Sidas mottagargrupp gällande Sidas opinionsbildande verksamhet och externkommunikation via tidningen Östlövet. Det tudelade mottagarbehovet bör Sida uppmärksamma och bemöta i framtiden för att få en stark anknytning till sina svenska samarbetspartners.

Lilian IlannerPia Kjellerup
MKV, Examensarbete , vt06
570
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.