Vallöften i lokala medier

En studie av hur kommunala vallöften skildrats i Göteborgs-Posten

thumbnail of 818-1

Titel: Vallöften i lokala medier Författare: Johan Olsson och Mathias Stenback Uppdragsgivare: Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) vid Göteborgs universitet Kurs: Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) vid Göteborgs universitet Termin: Höstterminen 2012 Handledare: Nicklas Håkansson Sidantal: 54 Antal ord: 16 643 Syfte: Att undersöka hur Göteborgs-Posten skildrat de lokala partiernas vallöften inför kommunalvalet 2006. Metod: Kvalitativ textanalys enligt ECA (Ethnographic Content Analysis) samt kvantitativ metod. Material: Göteborgs-Posten, 2006-08-17–2006-09-17 Huvudresultat: Med avstamp i teorier kring mediernas dagordningsfunktion samt medielogik och nyhetsvärdering har vi identifierat lokala vallöften som skildrats av Göteborgs-Posten. Vi har också undersökt förhållandet mellan avgivna och medierade vallöften. Vi ser en journalistik som intar en passiv och speglande roll. De förtjänster som kan skönjas i de fall tidningen söker presentera och tydliggöra vallöften för väljarna, innebär nackdelar i form av att journalistiken blir behäftad med brister. Exempelvis skriver tidningen oreflekterat om löften som inte kan hållas, vilket kan sägas ha demokratiska implikationer. Vidare finns beskrivningar av konflikter mellan och inom de politiska blocken, vilka knappast hjälper väljaren att öka sin förståelse för vallöftenas innebörd. Vi kan med mediernas hjälp få kunskap om vallöften, men vilken kunskap vi får är svårare att veta. Och kunskap är inte nödvändigtvis detsamma som förståelse. Vi menar att en av journalistikens uppgifter är att förmedla såväl kunskap som förståelse till medborgarna. Den huvudsakliga slutsatsen är att artiklarna är mer speglande än granskande.

Johan Olsson och Mathias Stenback
MKV, Examensarbete , ht12
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.