Västra Götalandsregionen i Västnytt

En studie av nyhetsproduktion och mediebild

ABSTRACT Titel: Västra Götalandsregionen i Västnytt. En studie av nyhetsproduktion och mediebild. Författare: Byström, Sandra & Danielsson, Björn Kurs: Göteborgs universitet: Institutionen för journalistik och masskommunikation (JMG). Medie- och kommunikationsvetenskap, fördjupningskurs. Termin: Vårterminen 2006. Syfte: Att förklara mediebilden av Västra Götalandsregionen i Västnytt 1998-2005 utifrån berörda reportrars uppfattningar om rapporteringen kring regionen. Metod: Kvalitativ intervjustudie och kvantitativ innehållsanalys. Material: Intervjuer med sex Västnyttreportrar och inslag om Västra Götalandsregionen i Västnytt för perioden 1998-2005. Huvudresultat: Västnytts rapportering om Västra Götalandsregionen präglas i stor utsträckning av sjukvårdsnyheter och en centrering till Göteborg. Den huvudsakliga motiveringen till nyhetsvärderingen är att nyheterna skall beröra många. Flera av reportrarna menar att det händer fler viktiga händelser i Göteborg än i andra delar av regionen och att det därför att viktigt att värdera nyheter från området. Ett annan tydlig tendens som skall relateras till frågeställningen om mediernas arbetssätt, medielogik, är att organisationen, och de redaktionella rutinerna enligt reportrarna påverkar bevakningen av Västra Götalandsregionen. En tydlig tendens är att personalresurserna är fördelade till redaktionen i Göteborg, vilket får konsekvenser för bevakningen av andra geografiska områden. Det mest framträdande resultatet är dock att TV-formatet i stor utsträckning påverkar såväl arbetssätt som nyhetsvärdering. Flera av reportrarna menar att det är viktigt att nyheterna passar TV-formatet och därför får vissa typer av nyheter mindre utrymme än andra. En slutsats är därför att medielogikens olika komponenter utgör en viktig del av nyhetsorganisationen och att dessa i viss utsträckning påverkar nyhetsvärderingen av de händelser som sker inom Västra Götalandsregionen.

Sandra ByströmBjörn Danielsson
MKV, Examensarbete , vt06
586
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.