“Vem vill ha mjölk som rinner ner för tröjan?”

En kvalitativ intervjustudie om unga kvinnors uppfattning av en reklamkampanj publicerad av Caia Cosmetics, 2019

Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur en omtalad reklamkampanj av Caia Cosmetics uppfattas och tolkas av unga kvinnor. Studien vill få en
förståelse för de faktorer som bidrar till intervjupersonernas tolkning och hur de resonerar kring reklam i allmänhets påverkan och Caia Cosmetics reklamkampanjs påverkan.

Teori: Empowerment, feminismens utveckling, postfeminism, encoding/decoding och objektifieringsteorin

Metod: Kvalitativa semistrukturerade parintervjuer

Material: Fem stycken parintervjuer med unga kvinnor mellan åldern 18-25.

Resultat: Respondenterna gav uttryck för olika syn på reklamen, och tolkning av dess mening. Vi återfann både föredragen och oppositionella respondenter. I kritiken och hos de oppositionella läsarna återfanns tankar om en nedvärderande- och stereotypisk porträttering av kvinnor. De föredragande respondenterna menade istället att det var positivt fick leva ut sin sexualitet. Olika syn fanns på hur kvinnor uppfattade att denna reklam
påverkade andra men även dem själva. Samtliga respondenter uppgav även att de menade att reklam, likt denna, och reklam i allmänhet hade en
betydande roll i samhället

Engla Lifsten, Maral Nazari och Lova Sandman
MKV, Examensarbete , ht21
1179
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.