LIVET SOM EN SCEN

En kvalitativ intervjustudie av hur influencers yrke påverkar deras
vardagliga liv

thumbnail of 1180

Syfte: Syftet med arbetet är att undersöka hur influencer-yrket påverkar influencers och deras
familjers vardagsliv. Det finns inte mycket forskning kring detta, vilket gör att denna studie
kommer fokusera på tidigare forskningsgap inom ämnet. Forskningsfrågor: Fråga 1: Vilka krav ställer företagen på influencers i förhållande till influencers vardag? Fråga 2: Hur påverkas influencers vardag av företagens krav? Fråga 3: Vad kan förbättras i samarbetet mellan influencers och företag?

Teori: Tematisering av influencer marketing och influencer-yrket med centrala begrepp samt
tematisk analys.

Metod: Kvalitativ halvstrukturerad temaintervju, tematisk analys av materialet.

Material: Intervjuer med 5 influencers samt en respondent från byrån Nine Agency.

Resultat: Resultatet visar att vardagen på ett eller annat sätt alltid kommer påverkas av influencer-yrket men att man kan underlätta denna påverkan genom att visa upp en äkta bild av vardagen samt att företag ger friare tyglar vid samarbeten. Resultatet visar även att företag som är mer insatta i influencer marketing tenderar att ställa mer rimliga krav och för att kraven ska förbättras kräver det att företag blir mer insatta i influencer marketing samt att den personliga kontakten mellan företag och influencers förbättras. Slutligen visar resultatet att företag behöver förbättra sin approach vid första kontakten med influencern. De behöver
utöver detta förbättra den personliga kontakten, ge bättre återkoppling samt bli bättre på att betala influencern.

Nadine Gustafsson
MKV, Examensarbete , ht21
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.