Webben som PR-funktion:

Ett monologiskt eller di@logiskt medium i utveckling?

Sammanfattning Föreliggande undersökning syftar till att få en djupare insikt i hur yrkesverksamma inom public relations arbetar med organisationers hemsidor. Avsikten är även att ta del av dessa personers funderingar kring webbens framtida utveckling. Den forskning som har gjorts på det aktuella studieområdet har huvudsakligen varit amerikansk, vilket nödvändigtvis inte avspeglar hur den svenska pr-verksamheten bedrivs i webbsammanhang. Ur ett svenskt perspektiv kan området därmed betraktas som outforskat. Frågeställningarna rör huruvida webben uppfattas som en kanal vars huvudsakliga uppgift är att tillhandahålla information och; i vilken utsträckning som hemsidans innehåll är anpassat efter olika publikers behov? Vidare avser detta arbete att besvara om webbens interaktiva potential är något som tas tillvara på hemsidan, och i så fall; i vilken utsträckning som detta görs? För att bringa klarhet i detta genomfördes djupintervjuer, antingen över telefon eller under personliga möten, med tre informationschefer och tre webbansvariga – samtliga yrkesverksamma inom svenska börsnoterade bolag, varav två utgjordes av medieföretag. Resultaten visar att hemsidans primära syfte är att marknadsföra företaget och dess produkter eller tjänster, vilket innebär att informationen i första hand riktas till kunderna. En risk med detta kan vara att företagen främst utgår från sig själva och att olika publikers skiftande behov bortses från. För att kunna anpassa information krävs det emellertid grundläggande kunskap om publikerna. Det var dock inte alla som genomförde publikundersökningar, och endast ett par av respondenterna uttryckte att detta görs på kontinuerlig basis. I den utsträckning som informationen var anpassad efter olika publiker var det oftast, men inte uteslutande, kunskapen om kunderna som låg till grund för anpassningen. Överlag ansåg emellertid respondenterna att det kommer bli allt viktigare att kunna erbjuda specifikt riktad information till olika publiker i framtiden. Vad gäller interaktiva inslag på hemsidorna erbjöd samtliga goda möjligheter för besökarna att kontakta företagen, exempelvis mailledes. Ett fåtal företag uppmanade till kontakt och endast ett företag riktade direkta frågor till besökarna avseende deras uppfattning om hemsidan. De två medieföretagen tillhandahöll en tämligen hög interaktiv sofistikeringsgrad, bland annat genom att erbjuda besökarna chat- eller diskussionsmöjligheter. Det fanns en tämligen utbredd uppfattning bland respondenterna om att interaktiva incitament på hemsidorna kommer att få en mycket större betydelse framöver. En av slutsatserna är att webben fortfarande bör ses som ett ungt medium. Det finns goda indikationer på att webben är under fortlöpande utveckling och kommer att bli ett redskap av allt större vikt för publika relationer.

Fredrik Welin
MKV, MKV-Magisteruppsats , vt05
MG158
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.