20 år i den Europeiska unionen

En innehållsanalys av svensk dagspress gestaltning av EU-nyheter.

thumbnail of 937-1

Titel: 20 år i den Europeiska unionen – En analys av svensk dagspress gestaltning av EU-nyheter Författare: Max Andrén, Tony Börjesson, Robert Söderqvist Kurs: Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskap. Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitet Termin: Vårterminen 2015 Handledare: Nicklas Håkansson Sidantal: 54 Antal ord: 14 569 Syfte: Syftet med undersökningen var att över tid kartlägga fördelningen av sak- och spelgestaltning i rapporteringen om Europeiska unionen i svensk dagspress; för att öka förståelsen för den svenska EU-rapporteringens roll i det uppmärksammade förhållandet mellan EU och Sveriges medborgare, med avseende på låg kunskap om, svagt förtroende för och lågt valdeltagande i EU. Metod: Kvantitativ innehållsanalys av (1) EU-artikel som helhet, (2) rubrik, (3) ingress och (4) brödtext. Material: Nyhetsartiklar om EU i tre tidningar under två månader vid tre tillfällen fördelade över medlemskapets början, mitt och slut. Huvudresultat: Inför studien sattes två huvudhypoteser upp. Den första var att andelen spelgestaltning ökat på bekostnad av andelen sakgestaltning i svensk dagspress EU-rapportering. Den andra var att andelen spelgestaltning genomgående skulle vara högre i den analyserade tabloidtidningen än i övriga tidningar. Båda dessa hypoteser kunde sedermera bekräftas. Spelgestaltningen gällande EU-rapporteringen i svensk dagspress har ökat mellan åren 1996-2015. Samtidigt finns en klar tendens att sakgestaltningen – under samma period – minskat betydligt. Vidare, går även att se en tydlig tendens att andelenspelgestaltning år 2015 var betydligt högre i tabloidtidningen än de övriga analyseradetidningarna.

Max Andrén, Tony Börjesson och Robert Söderqvist
MKV, Examensarbete , vt15
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.