Internkommunikation på (o)lika villkor

En fallstudie av den interna kommunikationen på AstraZeneca Mölndal

Titel: Internkommunikation på (o)lika villkor. En fallstudie av den interna kommunikationen på AstraZeneca Mölndal Författare: Sabina Isaksson och Sanna Kumlin Kurs: Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskap Termin: VT 2015 Handledare: Jan Strid Sidantal: 56, inklusive försättsblad och bilaga Syfte: Studien ämnar undersöka upplevelser av den interna kommunikationen bland anställda på olika positioner i en hierarkisk organisation med ett högt informationsflöde. Metod och material: Kvalitativ undersökning i form av två fokusgruppsintervjuer med anställda på AstraZeneca Mölndal på medarbetar- samt linjechefsposition. Huvudresultat: Undersökningen visar att de anställdas individuella behov och grupptillhörighet styr upplevelsen av informationsinnehåll och kommunikationskanaler, något som medför åsiktsskillnader både på individ- och gruppnivå. Att de anställda ofta får medhåll inom sin egen grupp, visar därutöver att likartade, tidigare kunskaper kring kommunikationens syfte och kanaler påverkar upplevelsen. Avvikande åsikter inom en och samma grupp beror på att individens basbehov inte är uppfyllt, vilket överskrider den påverkan som kulturtillhörigheten har. Vidare visar studien att de mest kraftfulla kommunikationsbehoven är de sociala- och de informativa behoven, och när dessa behov inte uppfylls är det ofta en följd av det informationsöverflöd (information overload) som existerar inom organisationen.

Sabina Isaksson och Sanna Kumlin
MKV, Examensarbete , vt15
928
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.