Mediebilden av EU

En kvantitativ innehållsanalys av svenska lokala morgontidningar i storstad och på landsort

thumbnail of 929-1

Titel Mediebilden av EU – En kvantitativ innehållsanalys av svenska lokala morgontidningar i storstad och på landsort Författare Emma Byström och Emma Eng Uppdragsgivare Regeringskansliet Kurs Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap vid institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitet Termin Vårterminen 2015 Handledare Nicklas Håkansson Sidantal 60 (inklusive bilagor) Antal ord 17 400 Syfte Att undersöka mediebilden av EU i svenska lokala morgontidningar från storstad och landsort under vinterhalvåret 2014/2015 Metod Kvantitativ innehållsanalys Material Dagens Nyheter, Hallandsposten, Svenska Dagbladet samt Västerbottens-Kuriren Huvudresultat Studiens resultat visar att mediebilden av EU skiljer sig åt i svenska lokala morgontidningar i storstad och på landsort på flera sätt. Landsortspressen har en avsevärt mindre frekvent EU-rapportering men uppvisar samtidigt en i förhållande till storstadspressen mer läsartillgänglig EU-rapportering ur flera aspekter. Trots detta visar studiens huvudsakliga resultat på ett missförhållande då storstadspressens läsare genom sin lokala morgontidning ges långt fler möjligheter än landsortspressens att tillägna sig information om EU, och att landsortspressens EU-rapportering i jämförelsen blir skral.

Emma Byström och Emma Eng
MKV, Examensarbete , vt15
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.