FIGHTEN OM FLÖDET

En kvalitativ studie om kvinnliga användares uppfattningar om företag på Instagram

thumbnail of 949-1

Examensarbete: 15 hp Kurs: Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap Nivå: Grundnivå Termin/år: Ht 2015 Handledare: Marie Grusell Examinator: Malin Sveningson Antal ord: 15 360 exkl. referenser och bilagor. Nyckelord: Attityder, användare, följare, företag, Instagram, lojalitet, marknadskommunikation, medieanvändning, reklam, sociala medier. Syfte: Syftet med studien är att få förståelse för kvinnors uppfattningar om företags närvaro på Instagram. Teori: Studiens referensram tar avstamp i ett mottagarperspektiv där människors motiv till medieanvändning, samt attitydforskning, förklaras närmare. Metod: En kvalitativ metod innehållande fem samtalsintervjuer samt två fokusgrupper med kvinnor i åldrarna 16-35. Resultat: Studien visar att användandet av Instagram kan idealiseras till tre användartyper, vilka ligger till grund för hur kvinnor uppfattar företags närvaro på Instagram. Deltagarna uttrycker motiv till att följa företag för att få inspiration samt information från de företag som motsvarar deltagarnas intressen eller har en arbetsrelaterad anknytning. Inställningen till företag på Instagram beror på individuella bakomliggande attityder, där framträdande är kvinnors ställning för de mindre företagen som mest lämpade för kanalen samt lättheten att avfölja konton som inte längre motsvarar förväntningarna. Deltagarna upplever Instagram som en lämpad plattform för företags marknadskommunikation då kanalen i stor uträckning möjliggör för makten över det personliga flödet där de kan välja att ta del av reklamen eller att avstå.

Rebecka Banck och Lize Larsson
MKV, Examensarbete , ht15
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.