Gränslös kommunikation

Kommunikation i ett globalt företag under förändring

thumbnail of 193-2

Titel Gränslös kommunikation Kommunikationen i ett globalt företag under förändring Författare Åsa Borg Kurs Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap avancerad nivå Handledare Annika Bergström Termin VT 2011 Syfte Att undersöka hur kommunikationen fungerat i ett globalt företag under förändring. Metod och material Kvantitativ enkätundersökning på ett totalurval av 138 mellanchefer på Volvo Business Services. 83 personer svarade vilket gav en svarsfrekvens på 60 procent Huvudresultat Med hjälp av en webbenkät har jag undersökt hur kommunikationen fungerat i det globala företaget Volvo Business Services under en förändring. Resultaten visade att en stor del av mellancheferna i företaget ansåg att informationen varit tillräcklig men att en betydande del ändå inte var nöjd med kommunikationen som gått ut. De upplevde då svårigheter att svara på frågor från anställda. Det visade sig även att mellancheferna föredrog att få informationen genom andra kanaler än de kanaler de fick. Här syntes det tendenser att de kanalerna som visade sig vara populärast var de som mottagarna inte själva behövde söka upp, utan de som kom direkt till dem. Vidare konstaterades det att kommunikationen över de kulturella gränserna behöver förbättras.

Åsa Borg
MKV, MKV-Magisteruppsats , vt11
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.