Järfällas kulturarv

en kvalitativ studie om att kommunicera kulturarv till konfirmander genom sociala medier

thumbnail of 956-1

Titel Järfällas Kulturarv – en kvalitativ studie om att kommunicera kulturarv till konfirmander genom sociala medier. Författare Miguel Antunes, Sanna Michelle Karlsson Kurs Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskap Nivå Grundnivå Termin Höstterminen 2015 Uppdragsgivare Svenska kyrkan i Järfälla, Jiang Millington Handledare Nicklas Håkansson Kursansvarig Malin Sveningsson Examinator Gabriella Sandstig Antal sidor 41 sidor, inklusive bilagor Antal ord 13 022 ord Syfte Att undersöka vad konfirmander i Järfälla kommun har för uppfattning om det kyrkliga kulturarvet i Järfälla samt hur församlingen kan tillgängliggöra kulturarvet genom digital kommunikation. Teori Sociokulturellt perspektiv, Den traditionella kommunikationsmodellen, Uses and gratifications. Metod Kvalitativ studie i form av tre gruppintervjuer. Huvudresultat Studiens huvudresultat består av ökad kunskap om vad konfirmander i Järfälla har för uppfattning om kulturarv samt deras konsumtion av sociala medier. Konfirmanderna visar ett ointresse i att lära sig mer om kulturarv, framförallt det lokala kulturarvet. Svenska kyrkans varumärke är för målgruppen negativt färgat och de uppger att de i högre utsträckning tar till sig information från en vän eller någon de litar på än en okänd avsändare. Vi ser det därför som svårt för Svenska kyrkan i Järfälla att kommunicera sitt kulturarv till ortens konfirmander via sociala medier, förutsatt att innehållet inte förändras för att möta deras preferenser. Skulle innehållet förändras är Instagram den lämpligaste kanalen då konfirmanderna uppger att de använder sociala medier regelbundet. Vidare bör församlingen sträva efter att bli en större aktör på orten vad gäller kultur och evenemang. Det är genom intresseväckande evenemang konfirmanderna kan lockas till att besöka kyrkans lokaler. Genom dessa evenemang skapas en miljö vilken de finner intressant att sprida i sociala medier, och på så sätt sprids information om kulturarvet. Dessutom står inte Svenska kyrkan som avsändare då inlägg som sprids är användargenererade, detta förväntas öka graden av kunskapsöverföring till mottagaren. Nyckelord Kulturarv, historia, Svenska kyrkan, konfirmander, sociala medier, digital kommunikation, Järfälla

Miguel Antunes och Sanna Michelle Karlsson
MKV, Examensarbete , ht15
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.