Äckel empati & efterapning

En kvalitativ undersökning om människors meningsskapande utifrån inre förändringsprogram på TV

Abstract Titel: Äckel, empati och efterapning – en kvalitativ undersökning av människors meningsskapande utifrån inre förändringsprogram på TV Författare: Helene Lindström Handledare: Jakob Bjur Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap Fördjupningskurs C Termin: HT 2006 Syfte: Undersökningens syfte är att öka förståelsen för hur människor skapar mening utifrån inre förändringsprogram Metod: En deskriptiv textanalys samt kvalitativa fokusgruppsintervjuer Material: Textanalysen är baserad på fyra inre förändringsprogram som har valts ut slumpmässigt under två veckor hösten 2006. Dessa program har därefter diskuterats under tre halvstrukturerade fokusgrupper med 4-5 deltagare per tillfälle Resultat: Inre förändringsprogram kan delas in tre kategorier: Rådgivande/ empatiskapande, Underhållande och Förnedrande Människor ägnar sig åt olika typer av identifikation utifrån olika program Olika typer av program fyller olika funktioner hos människor Människor förhandlar med de bilder som ges i programmen om de medverkande liknar dem själva TV-experter tilldelas överordnad kunskap Förtroendet för experterna baseras på den bild som ges i programmen Människor upplever innehållet i Rådgivande/ empatiskapande program som mer trovärdigt Nyckelord: inre förändringsprogram makeover identitetsskapande livsstil

Helene Lindström
MKV, Examensarbete , ht06
611
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.