Alla är välkomna!

en kvalitativ studie om hur tonårstjejer i Angered uppfattar ungdomsmottagningens kommunikation

thumbnail of 834-1

Titel Alla är välkomna! – en kvalitativ studie om hur tonårstjejer i Angered uppfattar ungdomsmottagningens kommunikation Författare Sofia Stoor Handledare Jan Strid Uppdragsgivare Angereds Närsjukhus (ANS) och dess ungdomsmottagning Kurs Examensarbete i Medie- och Kommunikationsvetenskap Institution Institutionen för journalistik, medie- och kommunikation, JMG, Göteborgs Universitet Sidantal 50, inklusive bilagor Antal ord 13 289 Syfte Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur ungdomsmottagningen vid ANS kan förbättra sin kommunikation med tjejer, 13-24 år, i Angered genom att undersöka hur ungdomsmottagningens kommunikation tas emot av målgruppen idag. Metod En kvalitativ metod har använts. Material Informantintervju med kommunikationschefen för ANS samt med enhetschefen för ungdomsmottagningen vid ANS. Två fokusgrupper med totalt 10 tjejer, i åldrarna 15-18 år, från Angered. Huvudresultat Ungdomsmottagningen når ut till målgruppen genom olika kanaler. Vissa av dessa är ineffektiva då målgruppen varken har behov eller intresse utav dessa medan andra har visat sig fungera. Ungdomsmottagningen förlitar sig på mun-till-mun kommunikation för att sprida att de finns vilket har visat sig vara en lyckad metod då de flesta tjejer i studien fått reda på ungdomsmottagningens existens och vad deras verksamhet kan erbjuda genom just denna metod. För att ytterligare förbättra kommunikationen bör ungdomsmottagningen även använda sig mer av t.ex. appar och andra digitala medier vilka målgruppen efterfrågar.

Sofia Stoor
MKV, Examensarbete , ht12
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.