Användarvillkor på användarnas villkor?

En kvalitativ studie som undersöker ungdomars inställning till personlig integritet på sociala medier

thumbnail of 842-1

Titel: Användarvillkor på användarnas villkor? Författare: Erla Andersson Uppdragsgivare: Nowa Kommunikation Kurs: Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap (15 hp) vid institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) på Göteborgs universitet Termin: Vårterminen 2013 Handledare: Marie Grusell Antal ord: 17 049 (exklusive referenser och bilagor) Syfte: Att undersöka ungdomars inställning till den personliga integriteten på sociala medier. Metod: Kvalitativ fokusgrupp samt kvalitativa samtalsintervjuer med respondenter. Material: Studien baseras på sex stycken samtalsintervjuer med ungdomar i åldrarna 19-24 i Göteborgsområdet samt en fokusgrupp som utgjorde grunden för de påföljande intervjuerna. Huvudresultat: Studien visar att ungdomar har olika attityder till den personliga integriteten på sociala medier i olika sammanhang. Överlag anser målgruppen att de själva utgör de grundläggande förutsättningarna för hur deras personliga integritet hanteras på sociala medier. Det ligger i användarnas egna intresse och ansvar att besluta över vilken personlig information som de vill dela med sig av samt till vem informationen ska delas. Störst försiktighet visas när det gäller publicering av bilder och arbetsplats eller skola. Det är främst föräldrar, arbetsgivare och andra vuxna som ges begränsade möjligheter till att ta del av publicerat material. Målgruppen ser heller inga större problem i hur deras personliga integritet hanteras i relation till reklamen på de sociala medierna. Så länge företagen bakom annonserna inte får tillgång till detaljerad information som exempelvis namn, anser sig ungdomarna vara anonyma trots att de har valts ut med stor noggrannhet. Reklamen är ett nödvändigt ont för att de sociala nätverken ska kunna fortsätta att utvecklas. Målgruppen kan inte identifiera någon annan praktiskt genomförbar metod för de sociala medierna att finansiera sig på.

Erla Andersson
MKV, Examensarbete , vt13
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.