Är du omsprungen av Jan-Direkt?

En studie av chefernas inställning till frågefunktionen Jan-Direkt på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

thumbnail of 682-1

Titel Är du omsprungen av Jan-Direkt? ñ en studie av chefernas inställning till frågefunktionen Jan-Direkt på Sahlgrenska Universitetssjukhuset Författare Malin Håkansson och Anna Johansson Uppdragsgivare Sahlgrenska Universitetssjukhusets informationsavdelning Kurs Examensarbeteete i Medie- och kommunikationsvetenskap, Institutionen för journalistik och masskommunikation vid Göteborgs universitet Termin Vårterminen 2009 Handledare Josefine Sternvik Sidantal 54 inklusive bilagor Syfte att klargöra hur funktionen Jan-Direkt fungerar ur ett chefsperspektiv Metod Kvantitativ webbenkätstudie Material Resultat från webbenkät med 627 deltagare vilka är anställda som chefer på olika nivåer i organisationen (Sahlgrenska Universitetssjukhuset) Huvudresultat Vårt huvudresultat visar på det stora hela att cheferna är nöjda med frågefunktionen Jan-Direkt och användningen av intranätet är mycket hög hos denna grupp. Cheferna känner sig inte förbigångna av funktionen utan tror att medarbetarna väljer dem som främsta informationskanal. Vidare är cheferna till största del nöjda med gränssnittet och tycker att funktionen finns lättillgänglig. Det ska tilläggas att den passiva användningen, det vill säga att läsa frågor och svar i Jan-Direkt, är avsevärt mycket högre än den aktiva, där chefer ställer respektive besvarar frågor.

Malin Håkansson Anna Johansson
MKV, Examensarbete , vt09
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.