Gerillareklam – Från scratch till renodlad gerillakampanj

En kvalitativ studie om gerillareklamens kommunikationsprocess

thumbnail of 694-1

TITEL: Gerillareklam – Från scratch till renodlad gerillakampanj FÖRFATTARINNA: Jessica Gustavsson KURS: Examensarbeteete i Medie- och kommunikationsvetenskap, Institutionen för journalistik och masskommunikation vid Göteborgs universitet. TERMIN: Vårterminen 2009 HANDLEDARE: Jan Strid SIDANTAL: 56 sidor exklusive bilagor SYFTE: Syftet är att undersöka hur Miami arbetar med kommunikation och kommunikationskanal samt målgrupp vid framtagandet av en gerillakampanj. METOD &MATERIAL:Kvalitativ undersökning i form deltagandeobservation pågerillareklambyrån Miami samt en intervju med FredrikOlsson, en utav Miamis grundare. RESULTAT: Vid framtagandet av en gerillakampanj gör Miami först en målgruppsanalys. Utifrån den information som målgruppsanalysen bistår med anpassar Miami kommunikation samt kommunikationskanal efter målgruppen. Målet med detta arbetssätt är att leverera nya, kreativa och målgruppsanpassade kommunikationslösningar för sina gerillakampanjer. Studiens resultat visar även att gerillareklamens kommunikationsformer är mer okonventionella i jämförelse med traditionella reklamformer.

Jessica Gustavsson
MKV, Examensarbete , vt09
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.