Sociala tjejer och modiga medier

En kvaliiativ studie om tjejgrupper och kommunikation

Titel: Sociala tjejer och modiga medier – en kvalitativ studie om tjej-grupper och kommunikation. Författare: Lina Dimming och Christin Talani Uppdragsgivare: Modiga tjejer, KFUM Göteborg Handledare: Marie Grusell Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap, interdisciplinärt examens-arbete i lärarutbildningen. Institutionen för journalistik och mass-kommunikation, Göteborgs universitet. Termin: Vårterminen 2010 Syfte: Att undersöka hur Modiga tjejer kan utveckla kommunikationen inom verksamheten. Metod: Uppsatsen är en kvalitativ fallstudie vars material utgörs av djupin-tervjuer och fokusgrupper. Material: Studien har utgått från två fokusgrupper, en med tjejgruppsdeltaga-re och en med tjejgruppsledare samt två djupintervjuer med en tjejgruppsledare och Modiga tjejers samordnare. Sidantal: 59, inklusive bilagor. Huvudresultat: Resultatet visar att tjejgruppsdeltagarna är nöjda med att få infor-mation via sms men att de, liksom tjejgruppsledarna är positivt in-ställda till att börja kommunicera via sociala medier. Modiga tje-jers internkommunikation skulle kunna förbättras med mer utbild-ning för nya ledare och ett diskussionsforum på internet. Därför kan sociala medier med fördel utgöra en del av en utvecklad kom-munikation inom verksamheten.

Lina Dimming Christin Talani
MKV, Examensarbete , vt10
714
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.