Ideologiproducerande myndigheter?

En studie av svenska myndigheters opinionsbildande verksamhet på DN Debatt

thumbnail of 693-1

Titel: Ideologiproducerande myndigheter? En studie av svenska myndigheters opinionsbildande verksamhet på DN Debatt Författare: Simon Hermansson & Anna Rosendahl Uppdragsgivare: MOVE – Svenska myndigheters opinionsbildande verksamhet Kurs: Examensarbeteete i Medie- och kommunikationsvetenskap vid institutionen för journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet. Termin: Vårterminen 2009 Handledare: Bengt Johansson Sidantal: 49, inklusive bilagor Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka myndigheters opinionsbildande verksamhet på DN Debatt över tid. Metod: Kvantitativ innehållsanalys Material: Debattartiklar med myndigheter som avsändare på Dagens Nyheters debattforum DN Debatt under åren 1988, 1998 och 2008. Huvudresultat: Resultaten visar att myndigheternas aktivitet på DN Debatt ökat över tid. De myndighetstyper som förekommer mer frekvent än andra är universitet och högskolor samt centrala förvaltningsmyndigheter. Innehållet i debattartiklarna fokuserar främst på att uppmärksamma specifika samhällsproblem, att kritisera den politiska sfären, argumentera existensberättigande, göra nylanseringar samt göra normativa ställningstaganden. Det går även att observera en viss ökning av specifika ämnesområden över tid där informera om lagar och regler är ett av de mer intressanta resultaten. Karaktären på argumentationen har dessutom blivit mer personifierad vilket kan anses syfta till att åstadkomma en tilltalande fasad genom att på ett kommunikativt strategiskt vis konstruera en bild av sin egen organisation som en positiv aktör i det offentliga rummet.

Simon Hermansson Anna Rosendahl
MKV, Examensarbete , vt09
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.