Är lärarna dagens hycklare?

En kvalitativ studie av fyra yrkesverksamma lärares medvetenhet gällande upphovsrätt

Abstract Titel: Är lärarna dagens hycklare? Kurs: Medie- & kommunikationsvetenskap C-kurs Författare: Karl Jakobsson & Mattias Lindgren Handledare: Jan Strid Termin: VT07 Syfte: Att undersöka lärarnas attityd och förhållningssätt till upphovsrätten Metod: Kvalitativa intervjuer Material: Respondentintervjuer av fyra yrkesverksamma lärare Huvudresultat: Lärarna använder sig av en mängd olika material. Bortsett från kursböcker är det vanligt att artiklar och tidskrifter brukas frekvent i undervisningen. I övrigt används även film, overheadblad, bilder och fotografier. Om lärarna följer upphovsrättslagen eller inte, beror både på kunskapsnivå och på resurser. Det finns lärare som på grund av stor okunskap bryter mot lagstiftningen ideligen, samtidigt som det finns lärare som är medvetna om lagstiftningen men som väljer att stundtals bryta mot lagstiftningen för att tillgodose eleverna. De flesta lärarna är dock nöjda med upphovsrättslagen trots att de saknar ingående kunskaper om den. Lärarna lyfter fram den ekonomiska faktorn som en större käpp i hjulen när det gäller begränsningar i deras yrkesroll. Lärarnas åsikter var att en upphovsman måste och bör kunna tjäna pengar på sitt verk. Samtidigt var det uppenbart att lärarna inte alltid höll sig på rätt sida av lagen. Samtidigt var det viktigt hos alla lärarna att elevernas arbeten inte var plagiat, även om graden av kontroll varierade.

Karl JakobssonMattias Lindgren
MKV, Examensarbete , vt07
618
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.