ÄR SOLEN VERKLIGEN BRA FÖR DIG?

- En kvantitativ studie om Expressens och Svenska Dagbladets rapporteringar om hudcancer.

thumbnail of 1071

Syfte: Syftet med studien är att analysera Expressens och Svenska Dagbladets rapporteringar om hudcancer från år 1995 till år 2017. Rapportering om hudcancer analyseras med stöd av tre nyhetsramar, problem- och lösningsramen, den tematiska- och episodiska ramen och human interest ramen för att undersöka i vilken utsträckning nyhetsmedierna rapporterar om hudcancer samt hur ofta och i vilka sammanhang de tre nyhetsramarna förekommer i rapporteringarna.

Teori: Det teoretiska ramverket utgår från agenda setting, framing och priming. De frames, nyhetsramar, som jag har använt mig av är problem- och lösningsramen, den tematiska- och episodiska ramen samt human interest ramen.

Metod: Utifrån studiens syfte har en kvantitativ innehållsanalys med stöd av nyhetsramsanalys tillämpats.

Resultat: Resultatet av utsträckningen kring medierapportering om hudcancer från 1995 till 2017 i Expressen och Svenska Dagbladet indikerar på att deras intresse för hälsorelaterade frågor gällande hudcancer är lågt och att rapporteringen inte har ökat utan snarare minskat. Däremot har den tematiska och episodiska ramen förändrats över tid. Genom den tematiska ramen behandlas hudcancer som ett allmänt hälsoproblem där råd från experter inom området ges för att förebygga eller behandla sjukdomen och den episodiska ramen lyfter upp enskilda fall eller samhällsgrupper som drabbats av hudcancer. I början av 1995 var det flest tematiska artiklar men med åren minskades denna ram och istället ökades den episodiska ramen som till slut dominerades. De episodiska rapporterna som lyfte offer som drabbats av sjukdomen utgick från alarmism.

Rana Gouhar
MKV, Examensarbete , ht18
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.