Astra Techs webbplats www.astratech.se

Belyst ur två målgruppers syn på användbarhet, interaktivitet och förtroende

Abstract Titel: Astra Techs webbplats, www.astratech.se, Belyst ur två målgruppers syn på användbarhet, interaktivitet och förtroende Författare: Loraine Nöhr Jensen och Karin Pollak Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap, Fördjupningskurs, våren 2003 Handledare: Jan Strid, universitetslektor vid Institutionen för journalistik och masskommunikation, JMG på Göteborgs universitet Extern handledare: Maria Orrebrant, Astra Tech AB Syfte: att belysa två målgruppers – privata och sjukvård – syn på användbarhet, interaktivitet och förtroende på Astra Techs webbplats Frågeställningar: Vilka i målgrupperna privata användare och yrkesarbetande inom vården använder Internet för att hitta information? Vilka faktorer har inverkan på om och hur man söker efter allmän information och hälsorelaterad information på Internet? Hur uppfattar användarna att Astra Techs webbplats svarar mot deras behov och förväntningar? Vilken sorts information letar man efter, skiljer det sig åt mellan användare och yrkesmän. Tycker besökarna att det finns utvecklingsmöjligheter för webbplatsen? Vad anser de båda målgrupperna privata användare och yrkesarbetande inom vården är viktigt för trovärdigheten på Astra Techs webbplats? Metod: Kvantitativ frågeenkät Huvudresultat: De två undersökta grupperna privata och sjukvård är relativt olika till sin sammansättning när det gäller ålder och utbildning, men båda grupperna är vana Internetanvändare. Man anger i båda grupperna att syftet med Internetanvändningen till största delen är att söka fakta och använda e-post. Det är kvinnorna som i största utsträckningen söker efter hälsorelaterad information. Resultatet visar att båda grupperna oftast söker på offentliga vårdens hemsidor samt att gruppen privata till största delen söker information om specifika sjukdomar. Gruppen sjukvård anser sig ha mest användning för den produktinformation som finns idag. De icke-interaktiva funktionerna, information om forskning och utveckling samt att kunna beställa broschyrer är de som båda grupperna anser att de kommer att ha användning för. När det gäller interaktiva funktioner har gruppen privata rangordnat funktionen tillgång till expertpanel, erfarenhetsutbyte, nyhetsbrev per e-post samt diskussionsforum som viktigast medan gruppen sjukvård rangordnar nyhetsbrev via e-post samt erfarenhetsutbyte som det de helst vill ha. Båda grupperna anser att viktigast för en webbplats trovärdighet är: att man vet att den som skrivit på webbplatsen är kvalificerad inom det område han/hon uttalar sig om.

Loraine Nöhr JansenKarin Pollak
MKV, Examensarbete , vt03
480
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.