Tv eller tidning?

En explorativ studie om hur mediestrateger resonerar kring valet av medier i marknadskommunikatioen

Titel: Tv eller tidning? En explorativ studie om hur mediestrategerna resonerar kring valet av medier i marknadskommunikationen Författare: Mayada Al Bhagdady och Natalie Bygerius Kurs: Fortsättningskurs i Medie- och kommunikationsvetenskap Termin: Vårterminen 2003 Antal sidor: 58 Syfte: Hur resonerar mediestrateger kring valet av medier i marknadskommunikationen? Metod: Kvalitativa samtalsintervjuer Material: Materialet består av intervjuer med sju stycken mediestrateger Huvudresultat: Under det första temat som behandlar medier visade resultaten att mediestrategerna får information från olika källor, från medierna själva, från olika databaser samt från egna initierade undersökningar. Denna information ligger till grund för medievalet och mediestrategerna gör an avvägning mellan de olika källorna för att komma fram till ett beslut gällande medievalet. Medieegenskaperna bedöms till stor del utifrån annonsörens syfte och de effekter som är önskvärda. Men det påpekas även att det finns medier som är bättre än andra vilket betyder att andra faktorer kan vara betydelsefulla. Under det andra temat som handlar om medievalsprocessen framkom det att medievalsprocessen inte alltid fungerar tillfredställande, utan att det finns vissa störande moment. Till dessa hör samarbetet mellan annonsör, reklambyrå och mediebyrå samt att annonsören inte alltid har budskapet och målgruppsdefinitionen klar. Dessa faktorer påverkar medievalsprocessen i negativ riktning, men mediestrategerna menar att de arbetar för att det ska förbättras. Mediestrategerna anser vidare att det allra viktigaste i medievalsprocessen är att ha rätt förutsättningar, det vill säga att syftet, målgrupp och önskade kommunikationseffekter är fastställt. Slutligen har vi det tredje och sista temat som behandlar synen på och kunskapen om konsumenten/publiken. Det som framkommit är att kunskapen om hur människor väljer och bedömer medier är begränsad. Respondenterna har dock kunskapen om hur en produkt bör bearbetas och behov stimuleras för att uppnå syftet med marknadskommunikationen. Vad de har för syn är svårare att avgöra. Dock menar de att människor inte handlar som de säger vilket tyder på en svag tilltro till människor.

Mayada Al BaghdadyNatalie Bygerius
MKV, Examensarbete , vt03
465
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.